Board logo

標題: 人生中的破口 [打印本頁]

作者: jlove2018    時間: 2018-9-22 05:03 AM     標題: 人生中的破口

破口就是漏洞,城牆上出現破口,那裡就會成為敵人最容易攻打的地方。
; P) h/ S; z/ p7 b我們生命中也有很多破口,若是放著不顧,漏洞便會越來越大,我們的人生也將會變得千瘡百孔。& u' m5 K8 A( s4 ~
科技的進步,很多破損的器具都可用黏著劑修補,但是人的生命出現破口時,則需要上帝的愛去療癒,我們的人生才不會像一個漏氣的輪胎一樣。
. O1 n: g. e6 x1 OTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
" ]2 k( }/ d/ `7 s6 x5 M7 Y! a公仔箱論壇OFFICIAL INFORMATION3 W$ \1 S( U. U) p+ a4 B: k
----------------------------------------------------------------------
/ \: O5 R2 I4 o3 u, _[Support Us]http://tiny.cc/supportHGOTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。/ s( H+ c% n* K' L0 b
[Herald Go]https://www.facebook.com/heraldgo.netwww1.tvboxnow.com& P, f- X" |# N4 {3 x8 I
[CCHC Website]cchc.org
7 }3 l  @/ l$ X; itvb now,tvbnow,bttvb[CCHC Youtube]https://www.youtube.com/user/cchcweb公仔箱論壇8 H! D+ U3 v: @, @
[CCHC Facebook]https://www.facebook.com/cchcny
公仔箱論壇0 t$ ?$ J& L. ^1 @  n) `
) w" i- {( G9 Q/ ?% g2 k. z
資料來源:[Herald Go]https://www.facebook.com/heraldgo.net
7 \/ Z" H/ b) J9 F4 f+ D  s0 A# L( E/ `, l

7 m4 N  V( G' `9 x. D3 Iwww1.tvboxnow.com
www1.tvboxnow.com- `$ B+ ]& P8 Z) @, V) D, B5 T$ D

作者: changjeffrey    時間: 2018-9-25 12:59 PM

thanks your sharing..
作者: rcem    時間: 2018-9-25 01:10 PM

Inspiring. Thanks with a glue
作者: 正衰仔    時間: 2018-10-7 07:49 PM

thx for sharing
歡迎光臨 公仔箱論壇 (http://www1.tvboxnow.com/) Powered by Discuz! 7.0.0