Board logo

標題: 人生中的破口 [打印本頁]

作者: jlove2018    時間: 2018-9-22 05:03 AM     標題: 人生中的破口

破口就是漏洞,城牆上出現破口,那裡就會成為敵人最容易攻打的地方。
  {! S" u1 _  @8 n$ C2 Q我們生命中也有很多破口,若是放著不顧,漏洞便會越來越大,我們的人生也將會變得千瘡百孔。www1.tvboxnow.com$ y5 d2 `0 Z7 a
科技的進步,很多破損的器具都可用黏著劑修補,但是人的生命出現破口時,則需要上帝的愛去療癒,我們的人生才不會像一個漏氣的輪胎一樣。
. a2 _7 c- n! T9 {" y! v' ^- owww1.tvboxnow.comwww1.tvboxnow.com8 Q' i2 Z. R' z  G' S9 {# S
OFFICIAL INFORMATION公仔箱論壇  F  v8 v% X0 S3 q- Z8 U% s2 ]
----------------------------------------------------------------------TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。, [3 w6 o7 X: ]" ~; w. j; z
[Support Us]http://tiny.cc/supportHGOtvb now,tvbnow,bttvb  H7 O9 c3 W1 e1 M+ u
[Herald Go]https://www.facebook.com/heraldgo.nettvb now,tvbnow,bttvb! }7 J4 H* x0 M- R8 E7 ]. \
[CCHC Website]cchc.org
% D1 v4 V2 o/ p: P# P/ pwww1.tvboxnow.com[CCHC Youtube]https://www.youtube.com/user/cchcweb
9 [2 L+ P6 X9 L* U( m0 X8 s. zwww1.tvboxnow.com[CCHC Facebook]https://www.facebook.com/cchcny

8 W$ F/ x1 G3 l2 i9 F. ?TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。# R* o1 p6 h1 R1 X
資料來源:[Herald Go]https://www.facebook.com/heraldgo.net
$ c. I! i+ _' _# j  |, w% ?公仔箱論壇
2 W7 W: L- g% _: G( q- qwww1.tvboxnow.com
7 G! K/ }5 ?7 e7 T

$ y* D: D% E+ M1 k! K! N

作者: changjeffrey    時間: 2018-9-25 12:59 PM

thanks your sharing..
作者: rcem    時間: 2018-9-25 01:10 PM

Inspiring. Thanks with a glue
作者: 正衰仔    時間: 2018-10-7 07:49 PM

thx for sharing
歡迎光臨 公仔箱論壇 (http://www1.tvboxnow.com/) Powered by Discuz! 7.0.0